...  การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม  นิยมประชาธิปไตย  ห่างไกลยาเสพติด  ...

เกียรติประวัติของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2547

- รางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดดีเด่น
- รางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่น
- รางวัลชนะเลิศโต้วาทีธรรมะ

- ปีการศึกษา 2548
- รางวัลชนะเลิศการประกวดเพลงไทยลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- รางวัลสนับสนุนการศึกษาธรรมศึกษาในปีพุทธศักราชดีเด่น
- รางวัลสนับสนุนและร่วมดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนภายในประเทศ
- รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเหรียญทองจากสำนักนายกรัฐมนตรี
- รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเหรียญทองจากกรมอนามัย
- รางวัลโล่ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดดนตรีพื้นบ้านอีสานงานกาชาดประจำปีจังหวัดร้อยเอ็ด
- รางวัลชนะเลิศ นักร้องชาย การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีงานกาชาดประจำปีจังหวัดร้อยเอ็ด
- รางวัลชนะเลิศ นักร้องหญิง การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรี งานกาชาดประจำปีจังหวัดร้อยเอ็ด
- รางวัลชนะเลิศ พิธีกรหญิง งานกาชาดประจำปีจังหวัดร้อยเอ็ด

ปีการศึกษา 2549

 

-ปีการศึกษา  2556
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 63
ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่  11 - 13  ธันวาคม  2556
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู
  นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในงานนี้ได้รับรางวัล
    รองชนะเลิศอันดับที่  1    การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
    อันดับที่  5    การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
    อันดับที่  28  การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว ม.1-ม.3
    อันดับที่ 18   การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
    อันดับที่  8    การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6งานวันวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัทร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่  20 สิงหาคม 2556
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในงานนี้ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับที่  1    การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศอันดับที่  1    การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อันดัล 3 การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ
งานวันวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลกาฬสินธ
ุ์

วันที่ 18 สิงหาคม 2556
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยานำนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ
ได้รับรางวัลอันดับ 3  การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลกาฬสินธุ์
    ชนะเลิศ การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานปลาสวยงามอีสานร่วมประสานคนใจเดียวกัน ครั้งที่ 6

วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2556
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยานำนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น