...  การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม  นิยมประชาธิปไตย  ห่างไกลยาเสพติด  ...

บุคลากรโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

 


นายบุญล้อม  ไชยสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
วิทยฐานะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
ปปปปปป
ทท


 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


 
นางพินนะรัตน์ อ่อนสองชั้น
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายประยุุทธ นนทฤทธิ์
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
นายรุ่งเรือง อรรคนันท์
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
นายอนุสรณ์ อ่อนสองชั้น
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
นายวีระวัฒน์ วงศ์แดง
วิทยฐานะ  ชำนาญการ
นางสาวพิชญาภา ยมรัตน์
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
 


         
  นางบัวเรียน  สุดาปัน
วิทยฐานะ  ครู
นายณัฏฐพงษ์  สุดาเดช
วิทยฐานะ  ครู
       
             
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร
   
นางสาวจุฑามาศ มนตรี
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนร
ู้คณิตศาสตร์
นางสาวนิตญา ราโช
วิทยฐานะ  ชำนาญการ
นางอภิชญา  ชนะบุญ
วิทยฐานะ  ครู
นายสุภาพ คำหาญพล
วิทยฐานะ  ครู
นายอุดม อวนศรี
วิทยฐานะ  ชำนาญการ
พิเศษ
             
             
             
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
นางมะณีวรรณ์ เสมียนพิมพิ์
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนร
ู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางอุไรวรรณ ผลเกิด
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
นางขนิษฐา สวัสดิ์พาณิชย์
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
นางอุดมพร ปรีชา
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
นายสำราญชัย  ไกรเสน
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
นายธงชัย  ศรักัมพล
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
             
             
             
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
         
นายวิวัฒน์ นันทวงษ์
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนร
ู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางนันทพร ธุรพันธ์
ครู (อัตราจ้าง)
             
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
     
นางวาสนา มณีพงษ์
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
หังหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางชมนารถ ผดุงรัตน์
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
นางมาเรียม นิลขำ
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
นางยุพวรรณ คำแฝง
วิทยฐานะ  ชำนาญการ
     
             
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
 
นางสาวดวงจันทร์ ศรีอำคา์
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนร
ู้ภาษาต่างประเทศ 

นางสุรีพร กลางบุรัมย์
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

นางวิภา ไชโยราษฏร์
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
นางสุภาพร ชมหมื่น
วิทยฐานะ  ชำนาญการ
นางสาวธิดารัตน์ สิงห์นันท์
วิทยฐานะ  ชำนาญการ
นายนคร สาชำนาญ
วิทยฐานะ  ชำนาญการ
 
           
  นางวรรณา แก้วแสน
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
         
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
             
       
นางวาสนา มณีพงษ์
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนร
ู้ศิลปะ
นายธวัชชัย สุนา
พนักงานราชการ
นส,จิราภรณ์ ผ่านจังหาร
ครู (อัตราจ้าง)
       
             
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร
 
 
นางธมนวรรณ มุลาลี
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนร
ู้วิทยาศาสตร์ 
นายสันติพงษ์ ยมรัตน์
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
นายกอบเกียรติ จันสุธรรม
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
นายเทพวุฒิ วิทยาวุธ
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
นายสังคม  เทียบผา
วิทยฐานะ  ครู
นายนัฐวรรธน์  สาวิกันย์
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
 
   
  นางวัชรา คำรพ
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งอรุณ ยุติพันธ์
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
นางนวลใย ทิพย์ทอง
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
นางพรเพ็ญ  ชนะพันธ์
วิทยฐานะ  ชำนาญการ
นางอนันตา  อินธิสาร
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ