...  การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม  นิยมประชาธิปไตย  ห่างไกลยาเสพติด  ...
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
       

             
             
 
             
           
           
           
           
         
นายประพจน์  จันท์ศรี          
พ . ศ . 2517 - 2518
รักษาการครูใหญ่
 
 
         
           
           
           
       
           
นายวีระพันธ์ ศรีหาคม           
พ . ศ . 2518 – 2531
ครูใหญ่
 
 
         
           
           
           
           
           
นายทวี  เดชพิมล      
พ . ศ . 2531 – 2535
ผู้อำนวยการ
 
         
           
           
           
           
           
นายชาตรี  ชาปะวัง          
พ . ศ . 2535 – 2542
ผู้อำนวยการ
 
           
           
           
           
           
           
นายสมศักดิ์  สอนสนาม          
พ . ศ . 2542 – 2544
ผู้อำนวยการ
 
         
           
           
           
           
           
นางสุจิต  ศิริอมรพรรณ          
พ . ศ . 2544 – 2553
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
         
           
           
           
           
           
นายคำพันธ์  จำนงกิจ          
พ . ศ . 2553 - 2556
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
         
           
           
           
           
           
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์          
พ . ศ . 2556 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา