...  การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม  นิยมประชาธิปไตย  ห่างไกลยาเสพติด  ...

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

มี ข้าราชการครู 54 คน

นักเรียน 1035 คน 

ตราประจำโรงเรียน


ปรัชญาของโรงเรียน
“ วิชชา จรณ สมปนโน ”
ความหมาย “ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ ”

อุดมการณ์ของโรงเรียน
“ วินัยดี กีฬาเด่น เน้นวิชา พัฒนาสังคม “

วิสัยทัศน์
“ เป็นโรงเรียนชั้นนำ ทันสมัย มีคุณภาพมาตรฐานสากล “

จุดเน้น
สร้างคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้

สีประจำโรงเรียน
ม่วง ขาว
สีม่วง หมายถึง
สีขาว หมายถึง

เขตพื้นที่บริการบริการ
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา มีโรงเรียนในเขตบริการ โรงเรียน