...  การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม  นิยมประชาธิปไตย  ห่างไกลยาเสพติด  ...

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ตั้งเมื่อปี พ . ศ . 2517
เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 47 คน
ใช้สถานที่โรงเรียน บ้านเหล่าฮก สังกัดองค์การส่วนจังหวัด
มี นาย ประพจน์ จันทร์ศรี ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเหล่าฮกเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่