...  การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม  นิยมประชาธิปไตย  ห่างไกลยาเสพติด  ...
 
Merry  Christmas  Happy New Year 2015
วันที่  26  ธันวาคม  2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธาน
เปิดกิจกรรม Merry  Christmas  Happy New Year 2015
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2557
วันที่
24 ธันวาคม 2557

นายบุญล้อม  ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธาน
เปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ในการนี้ มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี
และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

โครงการป้องกันและแก้ปัญหา การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
วันที่ 22 ธันวาคม 2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองสรวง
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องเพศศึกษา
และการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา                    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64
           ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                                     วันที่  9 - 11  ธันวาคม  2556
               
  นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
                    นำคณะครู
  นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
                                           ในงานนี้ได้รับรางวัล
 

      อันดับที่  5    การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
      อันดับที่  33  การแข่งขันการทำอาหารน้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
      อันดับที่  20   การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง ม.4-ม.6
                                                                  คลิกเพื่อดูผลการแข่งขันรายการอื่น

5 ธันวามหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม 2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  จังหวัดร้อยเอ็ด


5 ธันวามหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม 2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ร่วมกิจกรรม วันพ่อ่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง

รับ - ส่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ 3 ธันวาคม  2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณะผู้บริหาร ครู
  นักเรียน
ให้การต้อนรับ นายจตุพล ไกรนบุตร รองผู้อำนวยการคนใหม่
และส่ง นายยอดยิ่ง จันทะดวง รองผู้อำนวยการ
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 3 ธันวาคม  2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู
  นักเรียน  
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ
ในการนี้ ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2557
วันที่ 28 พฤศจิกายน  2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดย นำนักเรียนร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่


วันเอดส์โลก
วันที่ 27 พฤศจิกายน  2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลเมืองสรวง
จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก
เพื่อให้ความรู้ และรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV
25 ธันวาคม วันวชิราวุธ
วันที่ 25 พฤศจิกายน  2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา จัธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ผู้ทรงเป็นบิดากิจการลูกเสือไทยค่ายสู่ฝัน  พี่ มศว. สู่ น้อง มสว.
วันที่ 5 พฤศจิกายน  2557
นางสาวประไพ  ส่งเสริมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดกิจกรรมแนะแนวพี่ มศว. สู่ น้อง มสว.
โดยมีศิษย์เก่าที่กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และคณะจัดกิจกรรมค่ายสู่ฝันเพื่อแนะแนวการเตรียมความพร้อม
ในการเตรียมสอบเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดุมศึกษา

23 ตุลาคม 2557 วันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม  2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง

วันที่ 20 ตุลาคม 2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ให้การต้อนรับ ดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27
นายบัณฑิต ศรีม่วง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27
ในโอกาศเยี่ยมชมโรงเรียน มอบแนวนโยบายการทำงาน
และให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากร

วันที่ 16 ตุลาคม  2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ทำบันทึกความเข้าใจ
MOU ( Memorandum Of Understanding)
ในการจัดโครงการพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( Asean Economics Community )
วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม  2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ปฏิบัติกิจกรรม LABเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
และพัฒนาศักยภาพห้องเรียนคุณภาพ (Gifted Programm)
ณ อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมาวันที่ 26 กันยายน 2557
สมาคมผู้บริหาร  สมาคมครูอำเภอเมืองสรวง
จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาคารวะแด่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเมืองสรวง
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557
ณ หอประชุมโรงเรียนเมือสรวงวิทยาวันที่ 19 กันยายน 2557
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู บุคลากร ร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่  นายชาตรี ชาปะวัง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27
ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557            
                                       วันที่ 17 - 18 กันยายน 2557
                โรงเรียนเมืองสรวงวิทยานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
                                งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
                         สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปลี่ยมคุณธรรม
                     ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27  กลุ่มที่ 2
ผลการแข่งขัน

         รางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์กระทงธูปเทียนแพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
         รางวัลชนะเลิศ น้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
         รางวัลรองชนะเลิศ การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
         รางวัลรองชนะเลิศ การจัดสวนแก้วระดับมัธยมศึกษาปลา
                                                          คลิกเพื่อดูผลการแข่งขันรายการอื่น
วันที่ 11 กันยายน 2557
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู บุคลากร ร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่  นายชาตรี ชาปะวัง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557
โครงการอบรมต่อยอดการเรียนรู้และพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู

วันที่ 11-12  กันยายน 2557
นายชาตรี ชาปะวัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27
ประธานเปิดโครงการอบรมต่อยอดการเรียนรู้
และพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 10  กันยายน 2557
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
และบุคลากรโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาให้การต้อนรับ
นายเสถียร เปรินทร์  ประธานคณะกรรมการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาและคณะ


MATH  CAMP  ค่ายคณิตศาสตร์  ประจำปี 2557

วันที่ 8  กันยายน 2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
MATH  CAMP  ประจำปี 2557
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 18  สิงหาคม 2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ในงานนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์ตู้ปลา DIY
ประเภททีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับอาชีวศึกษา
Best  Practices  สพม. 27ิ

วันที่ 15  สิงหาคม 2557
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

วันที่ 15 สิงหาคม 2557
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวง
วิทยา
                                                         
                                                          นางสาวธัญรดา  ไชยแสนท้าว / ถ่ายภาพ


เด็กไทยรู้รักษ์ห่วงใยตนเอง

วันที่ 14  สิงหาคม 2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองสรวง
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ร้อยเอ็ด
จัดโครงการเด็กไทยรู้รักษ์ห่วงใยตนเอง ประจำปี 2557
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวง
วิทยา

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12  สิงหาคม 2557
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสรวงEnglish Camp

วันที่ 9-10 สิงหาคม 2557
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ประธานเปิดค่าย English Camp
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวง
วิทยา
เทิดไท้พระผู้เป็นแม่ และครูแห่งแผ่นดิน

วันที่ 8  สิงหาคม 2557
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ในการนี้ได้มอบรางวัลแม่ดีเด่นปีการศึกษา 2557
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวง
วิทยา


ลงแขก  ดำนา

วันที่ 7  สิงหาคม 2557
นายมาโนชย์  ผลเกิด นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 3
จัดกิจกรรมลงแขกดำนา  เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมคนอิสาน ในครั้งนี้ใช้พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105  โดยใช้พื้นที่  5  ไร่
ณ แปลงนาโรงเรียนเมืองสรวง
วิทยาเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
วันที่ 31 กรกฏาคม 2557

นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ให้การต้อนรับ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ในโอกาศที่มาเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
วันที่ 21 กรกฏาคม 2557

นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์
ประธาน
สภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ
ในโอกาศที่มาเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด


คืนความสุขให้ชาวร้อยเอ็ด "สร้างความสุข สงบไปด้วยกัน"

วันที่ 16 - 18  กรกฏาคม 2557
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด  อำเภอเมืองสรวง  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ร่วมจัดกิจกรรม คืนความสุขให้ชาวร้อยเอ็ด "สร้างความสุข  สงบไปด้วยกัน"
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง


โครงการอบรมแกนนำวัยรุ่นเยาวชน
ในการส่งเสริมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันที่
16 - 17 กรกฏาคม 2557
โรพยาบาลเมืองสรวงร่วมกับโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จั
ดโครงการอบรมแกนนำวัยรุ่นเยาวชน
ในการส่งเสริมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเมืองสรวง

ถวายเทียนพรรษา
วันที่ 10 กรกฏาคม 2557

นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ถวายเทียนพรรษา  ณ วัดบ้านงูเหลือม วัดบ้าหว่านไฟ วัดบ้านข่อย
วัดบ้านหนองผือโนนค้อ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ฟันดีเหงือกแข็งแรง

วันที่ 27 มิถุนายน 2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอเมืองสรวง
จัดกิจกรรมฟันดีเหงือกแข็งแรง
โดยมีการตรวจสุขภาพเหงือกและฟันโดยทันตแพทย์
ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพในช่องปาก
และแนะนำวิธีแปรงฟันที่ถูกวิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่
4 กรกฏาคม 2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา จั
ทำพธีทบทวนคำปฏิญาณ
และสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล
้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ชาวเมืองสรวงวิทยา  ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่
นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุล ด้วยความยินดียิ่ง
วันที่ 27 มิถุนายน 2557

นายฉัตร ภาคมฤค ประธานสหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณะครู บุคลากร โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ให้การต้อนรับ นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุล รองผู้อำนวยการคนใหม่
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
กิจกรรมคนไทยหัวใจสีขาว  รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
วันที่
26 มิถุนายน 2557

นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู นักเรียน ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง


วันสุนทรภู่
วันที่
25 มิถุนายน 2557

นายบุญล้อม  ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทย
ประธานพิธีบวงสรวง  ครูกลอนสุนทรภู่
เนื่องในวันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา 2557 


การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา  2557
วันที่
20 มิถุนายน 2557

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โดยมี นายสมศักดิ์  จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ประธานพิธีเปิดการประชุม  ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


พิธีไหว้ครู  ปีการศึกษา  2557
วันที่
12 มิถุนายน 2557

นายบุญล้อม  ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทย
ประธานพิธีไหว้ครู  ของนักเรียนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2557  ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ปรองดองสมานฉันท์
ตามนโยบาย  "ลดอบายมุข  สร้างสุขให้สังคม"
วันที่
10 - 11 มิถุนายน 2557

โรงเรียนเมืองสรวงวิทย
  ร่วมกับ  อำเภอเมืองสรวง 
สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอเมืองสรวง  โรงพยาบาลอำเภอเมืองสรวง
สถานีตำรวจภูธรเมืองสรวง
จัดกิจกรรมปองดองสมานฉันท์ ตามนโยบาย
"ลดอบายมุข  สร้างสุขให้สังคม
"
โดย นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานพิธีเปิดโครงการ

โครงการปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้น ม.1 , ม4
วันที่
7 - 9 พฤษภาคม 2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทย
ประธาน
เปิดโครงการปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้น ม1, ม4 
ปีการศึกษา 2557

บุญชาวเมือง
วันที่ 14 เมษายน 2557 
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู  นักเรียน  ร่วมงานบุญชาวเมือง  ณ วัดเมืองสรวงเก่า


สานสัมพันธ์ กีฬา วิชาการ สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม
วันที่
18  มีนาคม  2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทย
นำคณะ
ครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีสหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม
ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่
17  มีนาคม  2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทย
นำคณะ
ครูให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27


วันที่ 4  มีนาคม  2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศน์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่6
ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2556

การแข่งขันกีฬาหน่วยงานเมืองสรวงสัมพันธ์
ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่  20  กุมภาพันธ์  2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นำคณะค
รู

ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาหน่วยงานเมืองสรวงสัมพันธ์
ประจำปี 2557 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 63
ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่  18  กุมภาพันธ์  2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นำคณะครู
  นักเรียน
ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63
ณ เมืองทองธานี ในงานนี้ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่  9    การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1- ม.3
                                                                                                     รายระเอียด
อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
วัยรุ่นกับความรัก

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
แสดงธรรมโดยพระมหาสมปอง ตาลปฺตฺโต
ณ ห้องประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


ติวเข้ม เตรีมสอบ O-net
วันที่ 3 - 7 มกราคม 2557 
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมติวเข้ม เตรียมสอบ O-net
จัดโดยโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ณ ห้องประชุม โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

กิจกรรมในเครื่องแบบ ปีการศึกษา 2556
วันที่ 3 มกราคม 2557 
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายกิจกรรมในเครื่องแบบ
ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ประจำปีการศึกษา 2557


ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อน้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 29 มกราคม ์ 2557 
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2556
วันที่ 17 มกราคม 2557  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู และนักเรียนศึกษาดูงานและทัศนศึกษา
ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง 
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม  2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อหารแห้งเนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม
เวลา 08.30 น
.
ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาเลือกตั้ง ประธานนักเรียน 
วันที่
9 มกราคม  2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โดยจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่
แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
             
 
 
 
เวปไซต์์  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา          เลขที่ 123  หมู่ 4          โทรศัพท์ 0 4359 7072          โทรสาร  0 4359 7085
...ผู้จัดทำได้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเพื่อการศึกษา  โดยมิได้มุ่งหวังทางการค้าหรือหากำไรแต่อย่างใด เพียงมุ่งหวังเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับ ผู้สนใจ เพื่อเป็นประโยชน์โดยส่วนรวม ดังนั้นถ้าข้อมูล หรือข้อเขียนทั้งหมด หรือบางส่วนที่เผยแพร่ออกไป และเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ใด ... ทางผู้จัดทำขออภัยอย่างสูง และเรียนว่า ทางผู้จัดทำมิได้ตั้งใจในการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาติดต่อผู้จัดทำได้ที่  msw_101@hotmail.com โดยผู้จัดทำจะนำข้อมูลส่วนนั้น ๆ ออกจากระบบโดยเร็วที่สุด หรือ ถ้ามีข้อเขียนของผู้ใดที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม กรุณาติดต่อทางอีเมล์ข้างต้น  จักเป็นพระคุณยิ่ง...
E-mail : msw_101@hotmail.com     คลิกเพื่อติดต่อ
เว็บไซท์นี้เหมาะกับ Web Browser ของ Microsoft Internet Explorer 4.0 SP1 ขึ้นไป และ ค่าพื้นที่หน้าจอ 1024x768 Pixels