...  การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม  นิยมประชาธิปไตย  ห่างไกลยาเสพติด  ...
   

5 ธันวามหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม 2555
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู ถวายสัตย์ปฎิณาญ
เพื่อเ็นข้าราการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสรวงวิทยา

แข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62

วันที่ 4 ธันวาคม 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62
ทักษะการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ โรงเรียนเมืองพญาแล  จังหวัดชัยภูมิ

ค่ายวิชาการ
วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


การประชุมเชิงปฏิบัติการ ปพ.5 อิเลคทรอนิคส์
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
นายคำพันธ์  จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปพ.5 อิเลคทรอนิคส์
ZBOOKMARK 2551
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอาจสามารถวิทยา
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
นายคำพันธ์  จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ได้ให้การต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทยจากโรงเรียนอาจสามารถวิทยา
ในการเยี่ยมชม ศึกษาดูงานกลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
 


29 - 30 ตุลาคม แข่งทักษะทางวิชาการ

วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2555
นายคำพันธ์  จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัถถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 2                                                                           ผลการแข่งขัน


23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2555
นายคำพันธ์  จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูเข้าร่วมพิธีวันปิยะมหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง


วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2555


นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูร่วมการคัดเลือกผลงาน วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
Best Practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 27

สมาคมครูอำเภอเมืองสรวงและโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุ
วันที่ 24 กันยายน 2555
สมาคมครูอำเภอเมืองสรวง โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ที่เกษียณอายุราชการ 2555

วันที่ 14 กันยายน 2555


นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูร่วมแสดงมุทิตาจิผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ
ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 11 กันยายน 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาได้ให้การต้อนรับ
นายนพรัตน์ ผือโย รองผู้อำนวยการ สพม. 27
และคณะกรรมการระเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ผูบริหารสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2555
บริจาคโลหิต
วันที่ 11 กันยายน 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยานำนักเรียนร่วม
บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เปิดธนาคารโรงเรียน
วันที่ 10 กันยายน 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาได้ทำพิธี
เปิดธนาคารโรงเรียนอย่างเป็นทางการ
ณ ที่ทำการโรงเรียนธนาคาร
โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร ธกส.
ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน
ปีการศึกษา 2555
วันที่ 7 กันยายน 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาได้ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการระเมินคุณภาพภายในโรงเรียน
ปีการศึกษา 2555
และได้รับคำชี้แนะเพื่อรับการประเมินภายนอก
รอบที่ 3
ค่ายคณิตศาสตร์ มสว. ครั้งที่ 3

วันที่ 1 - 2 กันยายน 2555
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับ
ชุมนุมคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
( MYCA )
จัดกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ มสว.ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยานำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงผลงานนักเรียน
เนื่อง ในงาน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในงานนี้ได้รับรางวัล
- ชนะเลิศการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ (สำรวจ) ม.ปลาย
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรมและแสดงผลงานนักเรียน
เนื่อง ในงาน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาไออุ่น ม่วง ขาว

วันที่ 6 สิงหาคม 2555

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดงาน
แสดงความยินดีกับบุคลากร ในโอกาศ
ที่ย้าิยไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

ทำบุญวันเข้าพรรษา
วันที่ 1 สิงหาคม 2555
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผอ.โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูและนักเรียน ถวายผ้าอาบน้ำฝน
เทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์
วัดบ้านเหล่าฮก วัดบ้านสำโรง
และวัดบ้านผำ วัดบ้านบัวป่า เนื่องในวันเข้าพรรษา

วันที่ 18 กรกฏาคม 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลเมืองสรวง
จัดกิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนคุณภาพ
วันที่ 12 กรกฏาคม 2555
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนคุณภาพ
เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตร
และเทคนิคการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2555


พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
วันที่ 29 มิถุนายน 2555
กองยุวกาชาดโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดให้ยุวกาชาดใหม่
ประจำปีการศึกษา 2555วันที่ 26 มิถุนายน 2555
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานบวงสรวงครูกลอนสุนทรภู่
เนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2555
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาวันที่ 26 มิถุนายน 2555
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู นักเรียนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก


วันที่ 14 มิถุนายน 2555
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาวันที่ 7 มิถุนายน 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดงานแสดงความยินดี
กับบุคลากร ในโอกาศที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่่
และเลี้ยงส่งบุคลากรที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาวันที่ 15 พฤษภาคม 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์ และรับน้องใหม่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555

วันที่ 11 พฤษภาคม 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา  รับรายงานตัวนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555

วันที่ 6 มีนาคม 2555 

อบรมระบบ E-Office และ E-News
วันที่ 13 มีนาคม 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ส่งครูและบุคลากร จำนวน 3 คน
เข้ารับการอบรมปฏิบัติการ
ระบบ E-Office และ E-News
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
บุญผะเหวด 2555

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เข้าร่วมกิจกรรมบุญผะเหวด กัณฑ์มหาราช
ณ บึงพลาญชัย
ทำบุญโรงเรียน ปีการศึกษา 2554
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
ร่วมทำบุญโรงเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
แก่
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนอาลัยครูนิตยา เชื้อตระกูล

นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณะครู และนักเรียน
ขอแสดงความเสียใจในการจากไป
ของครูนิตยา เชื้อตระกูล


                                             คลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย
ทัศนศึกษา
วันที่ 31 มกราคม 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู และนัเรียน ห้องเรียนคุณภาพ
ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์

และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด


                                             รูปโดย ครูวัชรา
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
วันที่ 24 มกราคม 2555
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
โดยนายพิทักษ์ชัย พรมบุตร
หัวหน้าพรรคเธอกับฉันปั้นฝัน มสว.
ได้รับเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ในปีการศึกษา 2555
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2554
วันที่ 19 มกราคม 2554  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
อ.ภูผาม่าน  จ.ขอนแก่น
ค่ายวิชาการ
ของเล่นเชิงวิชาการเพื่อน้อง
วันที่ 18 มกราคม 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับ
ชมรม Science Toys มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
จัดโครงการของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อน้อง
โดยการนำของอาจารย์ ลาวรรณ โฮมแพน
และนักศักษาในชมรม ชมรม Science Toys
วันครู 2555
วันที่ 16 มกราคม 2555
บูชาครูแห่งแผ่นดิน       จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์
สยามินทร์  "ภูมิพล"
สมาคมครูอำเภอเมืองสรวง ร่วมกับ
  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
โดยมีนายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอเมืองสรวง
เป็นประธานในการจัดงานวันครู ปี 2555
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

เข้าค่ายกิจกรรมในเครื่องแบบ

วันที่ 13 มกราคม 2555
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายลูกเสือ
ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
ประจำปีการศึกษา 2554
 
 
เวปไซต์์  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา          เลขที่ 123  หมู่ 4          โทรศัพท์ 0 4359 7072          โทรสาร  0 4359 7085
...ผู้จัดทำได้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเพื่อการศึกษา  โดยมิได้มุ่งหวังทางการค้าหรือหากำไรแต่อย่างใด เพียงมุ่งหวังเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับ ผู้สนใจ เพื่อเป็นประโยชน์โดยส่วนรวม ดังนั้นถ้าข้อมูล หรือข้อเขียนทั้งหมด หรือบางส่วนที่เผยแพร่ออกไป และเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ใด ... ทางผู้จัดทำขออภัยอย่างสูง และเรียนว่า ทางผู้จัดทำมิได้ตั้งใจในการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาติดต่อผู้จัดทำได้ที่  msw_101@hotmail.com โดยผู้จัดทำจะนำข้อมูลส่วนนั้น ๆ ออกจากระบบโดยเร็วที่สุด หรือ ถ้ามีข้อเขียนของผู้ใดที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม กรุณาติดต่อทางอีเมล์ข้างต้น  จักเป็นพระคุณยิ่ง...
E-mail : msw_101@hotmail.com     คลิกเพื่อติดต่อ
เว็บไซท์นี้เหมาะกับ Web Browser ของ Microsoft Internet Explorer 4.0 SP1 ขึ้นไป และ ค่าพื้นที่หน้าจอ 1024x768 Pixels