...  การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม  นิยมประชาธิปไตย  ห่างไกลยาเสพติด  ...
   

ผ้าป่าการศึกษา  ปีใหม่
วันที่ 30 ธันวาคม 2554
นายชาตรี  ชาปะวัง  ผู้อำนวยการ สพม. 27
เป็นประธานในการรับมอบผ้าป่าการศึกษาจากศิษย์เก่า

นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
พร้อมด้วยคณะคร นักการภารโรงและูนักเรียน
ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และฟังธรรมเพื่อเป็นศิริมลคลในวาระขึ้นปีใหม่
วันพ่อ  2554
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิณาญ
เพื่อเ็ป็นข้าราการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จิตอาสา ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน
จัดกิจกรรม จิตอาสา ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม
นิเทศ กำกับ ติดตาาม
ประเมินประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานผู้บริหาร
วันที่ 21 กันยายน 2554
คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ
ติดตาาม ประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ สพม. 27
วันที่ 10 ตุลาคม 2554
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ
นายชาตรี ชาปะวัง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27ทัศนศึกษา
วันที่ 13 - 15 กันยายน 2554
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู และนัเรียน ห้องเรียนคุณภาพ
ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


อบรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
วันที่ 9 กันยายน 2554
คณะครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เข้ารับการอบรม
การพัฒนาวินัยสำหรับข้าราชการครู
ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
อบรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
วันที่ 5 กันยายน 2554
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับ อบจ.
จัดกิจกรรม
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม 100 %
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวืทยา
ค่ายคณิตศาสตร์
วันที่ 3 - 4 กันยายน 2554
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดกิจกรรม MATH CHMP 2011
อบรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

วันที่ 31 สิงหาคม 2554
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำนักเรียนเข้าร่วมอบรม
การป้องกันและแก้ไขปัฐหายาเสพติด
ณ ห้องประชุมเทศบาลำบลเมือสรวง
บริจาคโลหิต
วันที่ 30 สิงหาคม 2554
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยานำนักเรียนร่วม
บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ณ หอประชุม อำเภอเมืองสรวง
วันวิทยาศาสตร์
ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 24 สิงหาคม 2554
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยานำนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับที่ 1
การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.ต้น
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มาดีใจ ไปคิดถึง่
วันที่ 18 สิงหาคม 2554
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดงานแสดงความยินดี
กับบุคลากร ในโอกาศย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
และเลี้ยงส่งบุคลากรที่ย้าย
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
งานสานสัมพันธ์วิชาการบูรณาการ
4 กลุ่มสาระฯ

วันที่ 18 สิงหาคม 2554
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหารครูและนักเรียน
ร่วมกิจกรรม งานสานสัมพันธ์วิชาการบูรณาการ
4 กลุ่มสาระฯ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 11 สิงหาคม 2554
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหารครูและนักเรียน
ร่วมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง
และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี
วันสุนทรภู่และวันต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 23 มิถุนายน 2554
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานบวงสรวงครูกลอนสุนทรภู่
เนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2554
ขอแสดงความยินดี
วันที่ 17 มิถุนายน 2554
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
พร้อมคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับ
รองผู้อำนวยการดีเด่น นายสมคิด พานแสวง
ครูที่เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
และต้อนรับครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
เยี่ยมบ้านนักเรียน
วันที่ 17 มิถุนายน 2554
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 100%

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2554
วันที่ 2 มิถุนายน 2554
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยานิเทศฯ ความก้าวหน้าในการพัฒนา
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 16 มีนาคม 2554
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผอ.โรงเรียเมืองสรวงวิทยา
ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศฯ
ณ ห้อง E- Class Room


เข้าค่ายกิจกรรมในเครื่องแบบ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายลูกเสือ
ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
ประจำปีการศึกษา 2554
ทัศนศึกษา
วันที่ 27 มกราคม 2554
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะ ครู นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6
ทัศนศึกษางานตลาดนัดวิชาการ
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันครู 2554
วันที่ 16 มกราคม 2554
สมาคมครูอำเภอเมืองสรวง ร่วมกับ
โรงเรียนเมืองสวรงวิทยา
โนการนี้้ นายสมยศ รักษกุลวิทยา
นายอำเภอเมืองสรวง
เป็นประธานในการจัดงาน
วันครู ปี 2554
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
 
 
เวปไซต์์  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา          เลขที่ 123  หมู่ 4          โทรศัพท์ 0 4359 7072          โทรสาร  0 4359 7085
...ผู้จัดทำได้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเพื่อการศึกษา  โดยมิได้มุ่งหวังทางการค้าหรือหากำไรแต่อย่างใด เพียงมุ่งหวังเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับ ผู้สนใจ เพื่อเป็นประโยชน์โดยส่วนรวม ดังนั้นถ้าข้อมูล หรือข้อเขียนทั้งหมด หรือบางส่วนที่เผยแพร่ออกไป และเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ใด ... ทางผู้จัดทำขออภัยอย่างสูง และเรียนว่า ทางผู้จัดทำมิได้ตั้งใจในการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาติดต่อผู้จัดทำได้ที่  msw_101@hotmail.com โดยผู้จัดทำจะนำข้อมูลส่วนนั้น ๆ ออกจากระบบโดยเร็วที่สุด หรือ ถ้ามีข้อเขียนของผู้ใดที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม กรุณาติดต่อทางอีเมล์ข้างต้น  จักเป็นพระคุณยิ่ง...
E-mail : msw_101@hotmail.com     คลิกเพื่อติดต่อ
เว็บไซท์นี้เหมาะกับ Web Browser ของ Microsoft Internet Explorer 4.0 SP1 ขึ้นไป และ ค่าพื้นที่หน้าจอ 1024x768 Pixels