...  การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม  นิยมประชาธิปไตย  ห่างไกลยาเสพติด  ...
5 ธันวามหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม 2553
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู ถวายสัตย์ปฎิณาญ
เพื่อเ็นข้าราการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสรวงวิทยา
พิธีถวายสัตย์ปฎิณาญ
5 ธันวาคม2553

วันที่ 3 ธันวาคม 2553
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู เครือข่ายเมืองสรวง และนักเรียนร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิณาญ
เพื่อเ็นข้าราการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 4-6 ตุลา่คม 2553
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ
การพัฒนาองค์กรและการจัดทำแผนกลยุทธ

ค่ายวิชาการ  ชีวสัญจร
วันที่ 3 กันยายน 2553
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับ
ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดโครงการชีวสัญจร
โดยมคณาจารย์ นักศักษา ศิิษย์เก่า
ร่วมให้ความรู้ในเนื้อหาวิชาชีววิทยาแก่นักเรียน
ณ ห้องแลปวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
อบรม การพัฒนาประชาธิปไตยในสถานศึกษา
วั
นที่ 1-3 และ 8 กันยายน 2553
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจักการอบรม
การพัฒนาประชาธิปไตยในสถานศึกษา
โดยมีนายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
และคณะวิทยากรให้ความรู้
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
วันที่ 12 สิงหาคม 2553
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหารครูและนักเรียนร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง
และร่วมปลูกป่าชุมชน วัดบ้านเมืองสรวงเก่า


วันที่ 11 สิงหาคม 2553
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณะผู้บริหารครูและนักเรียนจัดงานวันแม่แห่งชาติ
ในการนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น

ประเมินห้องสมุดดีเด่น
วันที่ 30 ก.ค. 2553
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ได้ต้อนรับ
คณะกรรมการ ประเมินห้องสมุดดีเด่น
ณ ห้องสมุดโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
      
                                                           อนุสรณ์ ภาพ:ข่าว
ทำบุญวันเข้าพรรษา
วันที่ 23 กรกฏาคม 2553
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผอ.โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูและนักเรียน ถวายผ้าอาบน้ำฝน
เทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์
วัดบ้านเหล่าฮก วัดบ้านกกกุง
และวัดบ้านผำ วัดบ้านงูเหลือม เนื่องในวันเข้าพรรษา
พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ปีการศึกษา 2553
วันที่ 2 กรกฎาคม 2553
กองลูกเสือโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ทำพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
ลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2553
ณ สนามกีฬา โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
วันสุนทรภู่และวันต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 25 มิถุนายน 2553
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานบวงสรวงครูกลอนสุนทรภู่
เนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2553
ภาคเช้า ณ ลานสุนทรภู่

ภาคบ่าย ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาคม
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2553
วันที่ 17 มิถุนายน 2553
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2553
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล
วันที่ 19 เมษายน 2553
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูศึกษาดูงาน
สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล
ณ เมืองทองธานี
ลูกเสือ 3 ดี
วันที่ 1 - 4 เมษายน 2553
กองลูกเสือโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 3 ดี
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2553
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วินัยเชิงบวก หลักสูตรท้องถิ่น การวิจัยในชั้นเรียน
ศึกษาดูงาน
วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2553
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู และบุคลากร ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาที่จังหวัดระยองรู้จักรัก.. ให้ปลอดภัย
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับ
โรงพยาบาลอำเภอเมืองสรวงจัดกิจกรรม
รู้จักรัก.. ให้ปลอดภัย
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2553

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อการศึกษา
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
และมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ปีการศึกษา 2552
ทำบุญตักบาตร
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
พร้อมด้วยคณะคร และูนักเรียน
ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พระภิกษุที่บวชเฉลิมพระเกียรติ่
เข้าค่ายกิจกรรมในเครื่องแบบ
วันที่ 30 - 31 มกราคม 2553
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด
และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2552
ณ ค่ายลูกเสือเสริมสุดา หาดวังโก
เพื่อขวัญ และกำลังใจ
วันที่ 23 มกราคม 2553
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
มอบช่อดอกไม้แก่ บุคลากรและผู้ป่วย
ณ โรงพยาบาลอำเภอเมืองสรวง
วันเด็กแห่งชาติ 2553
วันที่ 8 มกราคม 2553
อำเภอเมืองสรวง เทศบาลตำบลเมืองสรวง  ร่วมกับ
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
และหน่วยงานราชการ เอกชนในอำเภอเมืองสรวง
จัดงานวันเด็ก ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง
ส่งท้ายปีเก่า สวัดดีปีใหม่  2553
วันที่ 30 ธันวาคม 2552
นางสุจิต  ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
พร้อมด้วยคณะคร นักการภารโรงและูนักเรียน
ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และร่วมกันฟังธรรมเพื่อเป็นศิริมลคลในวาระขึ้นปีใหม่
ทัศนศึกษาจังหวัดอุดรธานี
5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 4 สิงหาคม 2552
นายสมคิด พานแสวง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหารครูและนักเรียนร่วมพิธีวันพ่อ่แห่งชาติ
ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2552
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
นายเลื่อน เพชรอำไพ รอง ผอ.สพท.รอ.เขต 2
เป็นประธานเปิดกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2552
ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2552
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูเข้าร่วมพิธีวันปิยะมหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง
มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ปีการศึกษา 2552
วันที่ 16 กันยายน 2552
นางสุจิต ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานปีการศึกษา
โดยมี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติ
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่
วันที่ 29 สิงหาคม 2552
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดงานแสดงความยินดีกับ
รองผู้อำนวยการ กฤษณา นากลาง
ครูวรรษา แก้วแสน
ครูอุดมศักดิ์ พรมพิลา
ในโอกาศย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สพท.รอ. 2 อำเภอเมืิองสรวง

วันที่ 13 สิงหาคม 2552
นายประไพ รัตนไพจิตร ผอ.สพท.รอ.2
เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทาการศึกษา
อำเภอเมืองสรวง ในสังกัด สพท.รอ.2
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
วันแม่แห่งชาติ ปี 2552
วันที่ 12 สิงหาคม 2552
นางสุจิต ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหารครูและนักเรียนร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2552
วันที่ 11 สิงหาคม 2552
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณะผู้บริหารครูและนักเรียนจัดงานวันแม่แห่งชาติ
ในการนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น
และทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
อบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
วันที่ 5 กรกฏาคม 2552
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เขต 6 ขอนแก่น
จัดโครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
มีนักเรียนเข้ารับการอบรม 300 คน
โดยมี นายสมคิด พานแสวง รองผอ. เป็นประธาน
ทำบุญวันเข้าพรรษา
วันที่ 3 กรกฏาคม 2552
นางสุจิต ศิริอมรพรรณ ผอ.โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูและนักเรียน ถวายผ้าอาบน้ำฝน
เทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบ้านกกกุง
วัดบ้านเมืองสรวงน้อย่ วัดบ้านหนองเม็ก
และวัดศรีสุริยาบ้านป่ายาง เนื่องในวันเข้าพรรษา
ยินดีกับผู้บริหารคนใหม่
วันที่ 26 มิถุนายน 2552
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดงานแสดงความยินดีกับ
ครูโยธิน ไชยเสนา
ครูพนิดา  หารสุโพธิ์
ในโอกาศย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ประเมินคูณภาพการศึกษา รอบที่ 2
วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2552
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ในการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 2
ณ ห้อง E - Class Room โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ค่ายพุทธธรรม
วันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2552
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เข้าค่ายพุทธธรรม พัฒนาจิต
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2552
วันที่ 11 มิถุนายน 2552
นางสุจิต  ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2552
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ธารน้ำใจจากท่านผู้มีอุปการะคุณ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2552
นางสุจิต  ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
รับมอบพัดลมจำนวน 10 ตัว เพื่อติดตั้งในห้องเรียน
จาก  นายนทีทอง เอื้อพิพัฒนากูล
ประธานบริหาร บริษัท จิรนทีแอสโซซิเอสท์ จำกัด
โดยก่อนหน้านี้ได้บริจาคอุปกรณ์กีฬาแล้วจำนวนหนึ่ง
เข้าค่ายกิจกรรมในเครื่องแบบ
วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2552
นายสมคิด  พานแสวง
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด
และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2552
วันครู 2552
วันที่ 16 มกราคม 2552
สมาคมครูอำเภอเมืองสรวง ร่วมกับ
  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ในการนี้ นายเลื่อน เพชรอำไพ รอง ผอ.สพท.รอ.2
เป็นประธานในการจัดงานวันครู ปี 2552
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2551
วันที่ 7 มกราคม 2552
นางสุจิต  ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธี ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2552
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ปัจฉิมนิเทศก์นักเรียน ปีการศึกษา 2551
วันที่ 2 มีนาคม 2551
นางสุจิต  ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศก์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2550
                                                                          / ภาพ:ข่าว
เข้าค่ายกิจกรรมในเครื่องแบบ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551
นายโยธิน  ไชยเสนา์
รักษาการรองอำนวยการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด
และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2551
                                                                          / ภาพ:ข่าว
ประเมินผู้บริหารดีเด่น
วันที่ 11 มกราคม 2551
นางสุจิต  ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ให้การต้อนรับคณะกรรมการจาก สพท.รอ.2
เพื่อรับการ ประเมินเป็นผู้บริหารดีเด่น

                                                                    / ภาพ:ข่าว
ส่งท้ายปีเก่า สวัดดีปีใหม่  2551
วันที่ 28 ธันวาคม 2550
นางสุจิต  ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
พร้อมด้วยคณะคร นักการภารโรงและูนักเรียน
ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และร่วมกันฟังธรรมเพื่อเป็นศิริมลคลในวาระขึ้นปีใหม่
                                                                    / ภาพ:ข่าว
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัด สพท.รอ. 2 ครั้งที่ 8/2550

วันที่ 26 ธันวาคม 2550
นายทองเรือง อินทร์ทอง รองผอ.สพท.รอ.2
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด สพท.รอ.2
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
                                                                 / ภาพ:ข่าว
วันเอดส์โลก
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
นายสมยศ  รักษกุลวิทยา นายอำเภอเมืองสรวง
เป็นประธานเปิดงานวันเอดส์โลก
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง

                                                                 / ภาพ:ข่าว
กีฬาศูนย์เครือข่าย ที่ 32 - 33
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
นายสมพร  สอนสนาม ผอ.สพท.รอ2
เป็นประธานเปิดกีฬาศูนย์เครือข่ายที่ 32-33
ปีการศึกษา 2550
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเหล่าฮก
                                                                 / ภาพ:ข่าว
กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2550
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2550
นายสมยศ  รักษกุลวิทยา นายอำเภอเมืองสรวง
เป็นประธานเปิดกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2550
ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

                                                                 / ภาพ:ข่าว
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต ข้าราชการครู
ที่เกษียณอายุราชการ
วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2550
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา จัดกิจกรรมการแสดงมุธิตาจิต
แด่ครูวรเวทย์
พิมพ์เขต
ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2550
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
แสดงมุฑิตาจิต ข้าราชการครู
ที่เกษียณอายุราชการ
วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2550
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับ
สมาคมครูอำเภอเมืองสรวงจัดกิจกรรมการแสดงมุธิตาจิต
แด่บุคลากรครูที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ ในปี 2550
ณ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
The Big Cleaning Day
วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2550
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดกิจกรรม The Big Cleaning Day
มีกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ จัดสวนย่อม และ
ปลูกต้นไม้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
วันที่ 15 สิงหาคม 2550
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหารครูและนักเรียนร่วมงาน
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
วันแม่แห่งชาติ ปี 2550
วันที่ 12 สิงหาคม 2550
นางสุจิต ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหารครูและนักเรียนร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2550
วันที่ 10 สิงหาคม 2550
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณะผู้บริหารครูและนักเรียนจัดงานวันแม่แห่งชาติ
ในการนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
และรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์เรื่่องพระคุณแม
งานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ปี 2550 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2550
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมแสดงผลงาน
และแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัถกรรม ฯ
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทำบุญวันเข้าพรรษา
วันที่ 27 กรกฏาคม 2550
นางสุจิต ศิริอมรพรรณ ผอ.โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูและนักเรียน ถวายผ้าอาบน้ำฝน
เทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์
วัดบ้านเมืองสรวงใหญ่ วัดบ้านเมืองสรวงเก่า
และวัดศรีสุริยาบ้านป่ายาง เนื่องในวันเข้าพรรษา
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 20 กรกฏาคม 2550
กองลูกเสือโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือให้แก่ลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2550
อบรมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
วันที่ 19-20 กรกฏาคม 2550
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับ สพท.รอ.2
โรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองสรวง
เทศบาลตำบลเมืองสรวง  อบจ.
อบรมการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา
ตามนโยบายการพัฒนาคนและสังคมดีมีคุณภาพ
การแข่งขันศิลปหัดถกรรม
และส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
วันที่ 4 กรกฏาคม 2550
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดการแข่งขัน
ศิลปหัดถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
เพื่อหาตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ในระดับเขตการศึกษา
                                                                          / ภาพ:ข่าว
พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ปีการศึกษา 2550

วันที่ 29 มิถุนายน 2550
กองลูกเสือโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ทำพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
ลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2550
ณ สนามกีฬา โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
                                                                          / ภาพ:ข่าว
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปีการศึกษา 2550
วันที่ 14 มิถุนายน 2550
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2550
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
                                                                          / ภาพ:ข่าว
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2550
วันที่ 14 มิถุนายน 2550
นางสุจิต  ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2550
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
                                                                          / ภาพ:ข่าว
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2550
วันที่ 8 มิถุนายน 2550
นางสุจิต  ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธี ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2550
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
                                                                          / ภาพ:ข่าว
วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2550
นายทองเรือง อินทร์ทอง รองผอ.สพท.รอ 2
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาหลักสูตรเน้นการคิด เศรษฐกิจพอเพียง
และคุณธรรมนำความรู้  
มีครูศูนย์เครือข่ายฯ ที่ 32 จำนวน 150 คน ร่วมกิจกรรม
ณ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
                                                                          / ภาพ:ข่าว
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2550
วันที่ 15 พฤษภาคม 2550
นางสุจิต  ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธี ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา 2550
                                                                          / ภาพ:ข่าว
นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
วันที่ 14 มีนาคม 2550
นางสุจิต  ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา 2549
                                                                          / ภาพ:ข่าว
ปัจฉิมนิเทศก์นักเรียน ปีการศึกษา 2549ี
วันที่ 8 มีนาคม 2550
นางสุจิต  ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศก์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2549
                                                                          / ภาพ:ข่าว
ตรวจข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2550
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ร่วมกับโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ 32
ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้น ป.2  ป.5  และ ม.2
ประจำปีการศึกษา 2549
                                            / ภาพ:ข่าว
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2550
                                                                          / ภาพ:ข่าว
ตรวจสุขภาพ ฟันดี
วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2550
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับ
โรงพยาบาลอำเภอเมืองสรวง
ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพ ฟันดี ให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
พร้อมกับ ให้ให้คำแนะนำ
การดูแลสุขภาพในช่องปาก กับนักเรียน
                                                                          / ภาพ:ข่าว
เข้าค่ายกิจกรรมในเครื่องแบบ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550
นายสุดสาคร  ศิริวารินทร์
รองอำนวยการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด
และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2550
                                                                          / ภาพ:ข่าว
การแข่งขันทักษะและความเป็นเลิศทางวิชาการ
วันที่ 30 - 31 มกราคม 2550
นางสุจิต ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ฯ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2550
                                                                          / ภาพ:ข่าว
ทัศนศึกษา เชียงใหม่ - เชียงราย
วันที่ 19 - 22 มกราคม 2550
คณะครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา และศูนย์เคริอข่าย
โดยการนำของนางสุจิต ศิริอมรพรรณ
เดินทางไปทัศน์ศึกษา ที่จังหวัดเชียงใหม่ , เชียงราย
และ"งานราชพฤกษ์ 2549"

                                                                          / ภาพ:ข่าว
แข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ศูนย์เครือข่ายเมืองสรวง
วันที่ 19 มกราคม 2550
นายสมพร  สอนสนาม ผอ. สพท.รอ.2
เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะฯ
ของนักเรียนศูนย์เครือข่ายเมืองสรวง
เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วม
ในการแข่งขันในระดับเขตการศึกษาต่อไป
                                                            อนุสรณ์ / ภาพ:ข่าว
วันครู 2550
วันที่ 16 มกราคม 2550
สมาคมครูอำเภอเมืองสรวง ร่วมกับ
  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ในการนี้ นายสมพร  สอนสนาม ผอ. สพท.รอ.2
ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานวันครู ปี 2550
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
                                                              อนุสรณ์/ ภาพ:ข่าว
วันเด็กแห่งชาติ 2550
วันที่ 13 มกราคม 2550
อำเภอเมืองสรวง เทศบาลตำบลเมืองสรวง  ร่วมกับ
สพท.รอ.2   โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
และหน่วยงานราชการ เอกชนอำเภอเมืองสรวง
กองร้อยปืนใหญ่ที่ 3 กองพันปืนใหญ่ที่ 106 ค่ายพล.ร.6
ร่วมจัดงานวันเด็ก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองสรวง
                                                             อนุสรณ์ / ภาพ:ข่าว
ส่งท้ายปีเก่า สวัดดีปีใหม่  2550
วันที่ 29 ธันวาคม 2549
นางสุจิต  ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
พร้อมด้วยคณะคร นักการภารโรงและูนักเรียน
ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และร่วมกันฟังธรรมเพื่อเป็นศิริมลคลในวาระขึ้นปีใหม่
                                                                    / ภาพ:ข่าว
กีฬากลุ่มเครืือข่ายที่ 32 สพท.รอ.2
วันที่ 12 ธันวาคม 2549
นายเสน่ห์ ศิริวัฒนานนท์ รอง ผอ.สพท.รอ.2
เป็นประธานเปิดกีฬากลุ่มเครือข่ายที่ 32 สพท.รอ.2
ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
มีการแข่งขัน 5 ประเภทกีฬา และ 32 ประเภทกรีฑา
โดยมีนักกีฬาจาก 9 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ตั้งแต่วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2549                                                                     / ภาพ:ข่าว

                                                                    / ภาพ:ข่าว
กีฬาสี 49
วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2549
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2549
โดยมีนักกีฬาจาก 4 คณะสีเข้าร่วมการแข่งขัน
                                                            
                                                                     / ภาพ:ข่าว
ค่ายพุทธธรรม
วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2549
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ได้นำครู 43 คนนักเรียน   คน
เข้าค่ายพุทธธรรม พัฒนาจิต
ณ วัดป่าหนองมง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อนเอ็ด

                                                                      / ภาพ:ข่าว
แสดงมุฑิตาจิต ข้าราชการครู - นัการการ
ที่เก
ษียณ์อายุราชการ
วันที่ 22 ก.ย 2549
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา จัดงานแสดงมุฑิตาจิต
ข้าราชการครู - นัการที่เกษียณ์อายุราชการ
ซึ่งในปี 2549
นี้มีข้าราชการครู และนักการ 2 ท่าน คือ
ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายฉลอง สินโสภา
และ นักการ ณรงค์ สง่าเนตร
                                                                    / ภาพ:ข่าว
ประเมินผู้บริหารเชี่ยวชาญ
วันที่ 31 ส.ค. 2549
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ได้ต้อนรับ
นายสันทัด อินทริกานนท์ ผอ.สพท.รอ.2
และคณะกรรมการ ประเมินผู้บริหารเชี่ยวชาญ
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
                                                                    / ภาพ:ข่าว
ประกวดนวัฒกรรมทางการศึกษา
ภาคอิสาน ประจำปี 2549

วันที่ 2 - 4 ส.ค. 2549 
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา เป็นตัวแทน
เข้าประกวดนวัฒกรรมทางการศึกษา
ประเภทสื่อการเรียนการสอน ระดับภาค
ที่จังหวัดมุกดาหาร
                                                                    / ภาพ:ข่าว
รับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน
วันที่ 12 ก.ค. 2549 
คณะผู้บริหาร  คร ู นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ได้ต้อนรับ
คณะกรรมการฯทำการตรวจประเมินเพื่อรับรอง
โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
                                                                    / ภาพ:ข่าว
 
 
เวปไซต์์  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา          เลขที่ 123  หมู่ 4          โทรศัพท์ 0 4359 7072          โทรสาร  0 4359 7085
...ผู้จัดทำได้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเพื่อการศึกษา  โดยมิได้มุ่งหวังทางการค้าหรือหากำไรแต่อย่างใด เพียงมุ่งหวังเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับ ผู้สนใจ เพื่อเป็นประโยชน์โดยส่วนรวม ดังนั้นถ้าข้อมูล หรือข้อเขียนทั้งหมด หรือบางส่วนที่เผยแพร่ออกไป และเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ใด ... ทางผู้จัดทำขออภัยอย่างสูง และเรียนว่า ทางผู้จัดทำมิได้ตั้งใจในการละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน กรุณาติดต่อผู้จัดทำได้ที่  msw_101@hotmail.com โดยผู้จัดทำจะนำข้อมูลส่วนนั้น ๆ ออกจากระบบโดยเร็วที่สุด หรือ ถ้ามีข้อเขียนของผู้ใดที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม กรุณาติดต่อทางอีเมล์ข้างต้น  จักเป็นพระคุณยิ่ง...
E-mail : msw_101@hotmail.com     คลิกเพื่อติดต่อ
เว็บไซท์นี้เหมาะกับ Web Browser ของ Microsoft Internet Explorer 4.0 SP1 ขึ้นไป และ ค่าพื้นที่หน้าจอ 1024x768 Pixels